ОКРЪЖЕН СЪД ГР.КЮСТЕНДИЛ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.05.2008г. до 01.06.2008г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 235/2008, III състав Допускане на обезпечение СКАЙ ДИЗАЙН ЕООД,
Д.Н.И.
ЕС ЕФ ИНС ООД Докладчик: Т.Х.К.  Определение от 08.04.2008г., в законна сила от 21.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на "СКАЙ ДИЗАЙН" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. 170-та №26, представлявано от управителя Елена Кирилова Найденова, ЕГН ********** и Д.Н.И. ***, ЕГН ********** за допускане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.97 от ГПК във вр. с чл.135, ал.1, изр.3 от ЗЗД, предявим от "СКАЙ ДИЗАЙН" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. 170-та №26, представлявано от управителя Елена Кирилова Найденова, ЕГН ********** и Д.Н.И. ***, ЕГН ********** срещу длъжника "ЕС ЕФ ИНС" ООД гр. София, ж.к. "Илинден", бл.126, вх.А, ет.5, ап.15, представлявано от управителя Стефан Маринов Христов с ЕГН ********** за оспорване правото на собственост на ответника върху недвижими имоти, описани в нотариален акт за покупко-продажба № 76, т. І, рег.№ 880, дело №69 от 2008 г. на нотариус рег.№293, както и за отмяна на посочения акт чрез налагане на обезпечителна мярка "Възбрана" върху следните недвежими имоти : Поземлен имот №39339.0.405 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-четиристотин и пет/ с площ 1 077 /хиляда и седемдесет и седем/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: север - ПИ №39339.0.391; от изток - ПИ № 39339.0.394; от юг - ПИ № 39339.0.94 и от запад ПИ № 39339.0.420; Поземлен имот №39339.0.394 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-триста деветдесет и четири/ с площ 3 312 /три хиляда триста и дванадесет/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: север - ПИ №39339.0.391; от изток - ПИ № 39339.0.391; от юг - ПИ № 39339.0.94 и от запад ПИ № 39339.0.405; Поземлен имот №39339.0.391 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-триста деветдесет и едно/ с площ 138 953/сто тридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: ПИ №39339.0.505; ПИ № 39339.0.420; ПИ № 39339.0.73; ПИ № 39339.0.394; ПИ № 39339.0.94; ПИ № 39339.0.392; ПИ № 39339.0.390; Поземлен имот №39339.0.392 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-триста деветдесет и две/ с площ 83 133 /осемдесет и три хиляди сто тридесет и три/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: ПИ № 39339.0.391 и ПИ № 39339.0.94; ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок, считано от връчването му за молителите.ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на "СКАЙ ДИЗАЙН" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. 170-та №26, представлявано от управителя Елена Кирилова Найденова, ЕГН ********** и Д.Н.И. ***, ЕГН ********** за допускане на обезпечение на бъдещ иск с правно основание чл.97 от ГПК във вр. с чл.135, ал.1, изр.3 от ЗЗД, предявим от "СКАЙ ДИЗАЙН" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. 170-та №26, представлявано от управителя Елена Кирилова Найденова, ЕГН ********** и Д.Н.И. ***, ЕГН ********** срещу длъжника "ЕС ЕФ ИНС" ООД гр. София, ж.к. "Илинден", бл.126, вх.А, ет.5, ап.15, представлявано от управителя Стефан Маринов Христов с ЕГН ********** за оспорване правото на собственост на ответника върху недвижими имоти, описани в нотариален акт за покупко-продажба № 76, т. І, рег.№ 880, дело №69 от 2008 г. на нотариус рег.№293, както и за отмяна на посочения акт чрез налагане на обезпечителна мярка "Възбрана" върху следните недвежими имоти : Поземлен имот №39339.0.405 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-четиристотин и пет/ с площ 1 077 /хиляда и седемдесет и седем/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: север - ПИ №39339.0.391; от изток - ПИ № 39339.0.394; от юг - ПИ № 39339.0.94 и от запад ПИ № 39339.0.420; Поземлен имот №39339.0.394 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-триста деветдесет и четири/ с площ 3 312 /три хиляда триста и дванадесет/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: север - ПИ №39339.0.391; от изток - ПИ № 39339.0.391; от юг - ПИ № 39339.0.94 и от запад ПИ № 39339.0.405; Поземлен имот №39339.0.391 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-триста деветдесет и едно/ с площ 138 953/сто тридесет и осем хиляди деветстотин петдесет и три/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: ПИ №39339.0.505; ПИ № 39339.0.420; ПИ № 39339.0.73; ПИ № 39339.0.394; ПИ № 39339.0.94; ПИ № 39339.0.392; ПИ № 39339.0.390; Поземлен имот №39339.0.392 /землище-тридесет и девет хиляди триста тридесет и девет, кадастрален район - нула, поземлен имот-триста деветдесет и две/ с площ 83 133 /осемдесет и три хиляди сто тридесет и три/ кв.м с трайно предназначение: Територия на транспорта, находящ се в обл. Кюстендил, общ. Дупница, землището на с.Крайници, местността "Галилея", при границите на имота: ПИ № 39339.0.391 и ПИ № 39339.0.94; ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Софийски апелативен съд в едноседмичен срок, считано от връчването му за молителите.
 
2 Гражданско дело (В) No 278/2008, III състав Частни жалби РЕМ И ТЕХ ООД ШИПКА ЛЕС ЕАД Докладчик: С.Й.Б.  Решение от 30.05.2008г., в законна сила от 30.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "РЕМ И ТЕХ" ООД гр. София, рег. по ф.д. №1041/2002 г. по описа на СГС, представлявано от Васил Гьошев, против извършено от ДСИ при КРС по изп.д. №153/2003 г. отстраняване от следния недвижими имот: УПИ ХХІV в кв.91 по плана на гр. Кюстендил - северна индустриална зона с площ от 5 876 кв.м, ведно с построените в него едноетажна масивна сграда - хале №4 със застроена плащ от 848 кв.м и навес с мостови кран със застроена площ от 34 кв.м, чрез назначаване на "ХС-СТИЛ" ООД за пазач. Решението не подлежи на обжалване.
 
3 Гражданско дело (В) No 279/2008, V състав Частни жалби РЕМ И ТЕХ ООД ШИПКА ЛЕС ЕАД Докладчик: Н.С.М.  Решение от 23.05.2008г., в законна сила от 23.05.2008г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на "Рем и тех" ООД,срещу действията на ДСИ при КРС по изп.д.№153/2003г. по възлагане с постановление за възлагане на недвижим имот от 18.02.2008г. на ДСИ при КРС на следния недвижим имот :УПИ XXIV в кв.91 по плана на гр.Кюстендил,разположен в Северна индустриална зона с площ от 5 876 кв.м.,ведно с находящото се в него хале №4 със ЗП -848 кв.м. и навес с мостови кран със ЗП-34кв.м. на наддавача "ХС-Стил"ООД с адрес на управление гр.Кюстендил за сумата от 195 777.55 лева.Решението не подлежи на обжалване.
 
4 ЧНД No 27/2008, II състав Чл.451 НПК - замяна на наказанието пробация с лишаване от свобода ОБЛАСТНО ЗВЕНО "ИЗП. НА НАК."-СЕКТОР ПРОБАЦИЯ А.М.С.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
Председател и докладчик: Д.З.Д.  Определение от 01.04.2008г., в законна сила от 15.05.2008г.
ЗАМЕНЯВА отчасти наложеното на осъдения А. Маринов С. *** дол наказание "пробация" с пробационни мерки: "задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 1 г., "задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 1 г., и "безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 200 часа за срок от 1 г., определено на осн.чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК с влязлото в сила определение, постановено на 17.09.2007 г. по НЧД № 611/2007 г. по описа на ДРС, за престъпленията, за които е бил осъден с влезлите в сила съдебни актове по нОХД № 77/2007 г., на ДРС, НОХД № 321/2006 г. на РРС и НОХД № 93/2007 г. на дРС, с наказание "лишаване от свобода" за срок от 5/пет/ месеца, което на осн.чл.46,б."б" ЗИН да се изтърпи при първоначален режим "общ". Определението може да се обжалва или протестира пред САС в 7 дневен срок , считано от днес.
А.М.С.
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ
 
5 НОХД No 78/2008, II състав Гл.XI. Пренасяне, изготвяне, търговия и др. на наркотични вещества - чл.354а, 354б и чл.354в, ал.2-4 НК ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ И.Т.К. Председател и докладчик: Д.З.Д.  Споразумение от 07.05.2008г., в законна сила от 07.05.2008г.
Споразумение, съгласно което подсъдимият И.Т.К. - роден на 25.09.1966 г. в гр.Гоце Делчев, българин, бълг.гражданин, живущ ***, женен, осъждан, с основно образование, ЕГН **********, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2007 г. около 14.45 часа в гр.Кюстендил , на около 8,70 метра диагонално и в източна посока от оградата на обитаваната от него къща на ул."Ропотамо" № 40 под камък, намиращ се в близост до изградени тоалетна и чешма, без надлежно разрешение и с цел разпространение е държал високо рисково наркотично вещество - хероин в 23 пакетчета с общо нетно тегло 1,275 грама на обща стойност 99,45 лв., поради което и на основание чл.354а ал.1 изр.1 пр.1 от НК във вр. с чл.55 ал.1 т.1 и ал.2 от НК му се налагат наказания "лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да се изтърпи при първоначален режим "ОБЩ", както и "глоба" в полза на държавата в размер на 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/.
На основание чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.1 от НК на подсъдимият К. се налага най-тежкото измежду наложеното с настоящето споразумение наказание "лишаване от свобода" и наказанието "лишаване от свобода" наложено му със съдебното споразумение по НОХД № 430/07 г. по описа на КОС, а именно: "лишаване от свобода" за срок от ЕДНА ГОДИНА И ДЕВЕТ МЕСЕЦА, което да се изтърпи при първоначален режим "ОБЩ".
На осн.чл.25 ал.2 от НК се приспада при изтърпяване на така наложеното общо наказание "лишаване от свобода" за срок от 1 год. и 9 месеца изтърпяната част от наказанието "лишаване от свобода" по НОХД № 430/07 г. по описа на КОС, която към настоящият момент възлиза на 3 месеца и 12 дни.
На осн.чл.25 ал.1 във вр. с чл.23 ал.3 от НК се присъединява изцяло към така определеното общо наказание "лишаване от свобода" и наказанието "глоба" в размер на 2500 лв./две хиляди и петстотин лева/, наложено с настоящето споразумение.
След влизане на споразумението в сила веществените доказателства: 23 бр. хартиени опаковки и 1 бр. опаковка от цигари "Мелник" пакет /находящи се в ДП № 1067/2007 г. по описа на РПУ - Кюстендил/ да се унищожат.
Подсъдимият И.Т.К. с посочена по-горе самоличност следва да заплати и направените по делото разноски - 379 лв. по сметка на РПУ - Кюстендил.
Отменява наложената мярка на подсъдимият И.Т.К. "подписка".
ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 78/2008 г. по описа на КОС.
Определението не може да се обжалва.И.Т.К.
 
6 ЧНД No 206/2008, V състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА И.Й.Х.,
НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ
Председател и докладчик: К.Л.Б.  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
Уважава предложението за предсрочно условно освобождаване.
 
7 ЧНД No 210/2008, V състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ К.М.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: К.Л.Б.  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
Уважава предложението за предсрочно условно освобождаване.
 
8 ЧНД No 211/2008, V състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ С.А.Т.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: К.Л.Б.  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
Уважава предложението за предсрочно условно освобождаване.
 
9 ЧНД No 212/2008, V състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ К.З.Р.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: К.Л.Б.  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
Уважава предложението за предсрочно условно освобождаване.
 
10 ЧНД No 213/2008, V състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ С.И.Г.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: К.Л.Б.  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
Уважава предложението за предсрочно условно освобождаване.
 
11 ЧНД No 214/2008, V състав Чл.70 и чл.71 НК предсрочно освобождаване НАЧАЛНИКА НА ЗАТВОРА БОБОВДОЛ А.А.М.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: К.Л.Б.  Определение от 13.05.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
Уважава предложението за предсрочно условно освобождаване.
 
12 ЧНД No 229/2008, I състав Чл.223 НПК - разпит на свидетел     Председател и докладчик: В.Д.Б.  Протокол от 09.05.2008г., в законна сила от 09.05.2008г.
 
13 ЧНД No 232/2008, V състав Чл.72 НПК - обезпечение на глоба и конфискация ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ Р.В.Б.,
Р.В.Б.
Докладчик: П.Б.  Определение от 14.05.2008г., в законна сила от 14.05.2008г.
ДОПУСКА обезпечение на наказанието "глоба" в размер между 20 000 и 100 000 лева в наказателното производство № ДП 22/2008г., ДП 202/2008г. по описа на РПУ Кюстендил, образувано срещу Р.В.Б. и Р.В.Б. с повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл .354А ал.2 изр.2 т.4 вр. ал.1, изр.1, пр.1 НК вр. чл. 20, ал.2 вр. чл. 29, ал.1, б. "А"НК, като ОПРЕДЕЛЯ следните обезпечителни мерки:
НАЛАГА ЗАПОР върху МПС - лек автомобил ВАЗ 2103 с ДК № КН 67 07 АА, притежаван от Р.В.Б..
НАЛАГА ЗАПОР върху паричните средства - 10 330 лв. и 30 евро - иззети в хода на досъдебното производство и намиращи се на съхранение при разследващия орган- РПУ Кюстендил по ДП № 22/2008г.
НАЛАГА ЗАПОР върху сумите по банковите сметки на Р.В.Б. и Р.В.Б. в следните банки : 1. Алфа Банк; 2. Банка ДСК ОТР Group; 3. Банка Пиреос България; 4. БНП-Париба - клон София; 5. Българо-американска кредитна банка; 6. Емпорики банк България ЕАД; 7. Инвестбанк; 8. Интернешънъл асет банк; 9. ИНГ банк Н.В. - клон София; 10. Кооперативна търговска банка; 11. Насърчителна банка; 12. НЛБ Банка Запад-Изток; 13. Обединена българска банка; 14. Общинска банка; 15. ПроКредит банк; 16. Първа инвестиционна банка; 17. Райфайзенбанк, България; 18. Сосиете Женерал Експресбанк; 19. Стопанска и инвестиционна банка; 20. ТБ Алианц България; 21. ТБ МКБ Юнионбанк; 22. Тексимбанк; 23. Токеда банк; 24. Търговска банка "Д"; 25. УниКредит Булбанк; 26. Централна кооперативна банка; 27. Юробанк И Еф Джи България /бивша Българска пощенска банка/ до максималния размер на глобата, предвидена в закона за всеки от обвиняемите - 100 000 лева.
ОТХВЪРЛЯ искането на Камелия Стефанова- прокурор от КОП за определяне на обезпечителна мярка- налагане на възбрана върху следния недвижим имот, както следва:
За Р.В.Б. - с ЕГН **********- за 1/6 от жилищна сграда - къща, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Клокотница" 1а; 1/6 от сграда - търговски обект, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Клокотница" 1а; 1/6 от земя /дворно място/, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Клокотница" 1а.
За Р.В.Б. с ЕГН ***********- 1/6 от жилищна сграда - къща, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Клокотница" 1а;. 1/6 от сграда - търговски обект, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Клокотница" 1а; 1/6 от земя /дворно място/, находяща се в гр.Кюстендил, ул."Клокотница" 1а.
На молителя - КОП да се издаде обезпечителна заповед.
Определението не подлежи на обжалване съгл. разп. на чл. 341, ал.2 НПКУважава
 
14 ЧНД No 233/2008, V състав Чл.65 НПК - изменение на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ГР.КЮСТЕНДИЛ Р.В.Б.,
Р.В.Б.
Председател и докладчик: П.Б.  Определение от 15.05.2008г., в законна сила от 22.05.2008г.

Оставя без уважение искането на адв.Д., защитник на обвиняемите Р.В.Б. и Р.В.Б. за изменение на взетата по отношение на същите мярка за неотклонение задържане под страна по дознание 202 от 2008 г. на РПУ Кюстендил.
Определението подлежи на обжалване в частна жалба пред САС в 3 дневен срок считано от днес.
В случай на жалба или протест КОС насрочва с.з. пред САС на 22.05.2008 г. от 10.00 ч.за която дата и час прокуратурата и защитата са уведомени. В случай на постъпила жалба да се уведоми началника на ОЗ "Охрана" при Съдебна полиция за превеждане на обвиняемите в гр. София.


Р.В.Б.
Р.В.Б.
 
15 ЧНД No 238/2008, V състав Чл.68 ал.4 НПК - обжалване забрана за напускане на РБ О.В.Н. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА Докладчик: П.Б.  Определение от 16.05.2008г., в законна сила от 16.05.2008г.

РАЗРЕШАВА на О.В.Н.- обвиняем по ДП № 154/2007г. на КОП, № ЗМ № 1823/ 2007г. на РПУ Дупница, спрямо когото с постановление на КОП от 27.03.2008г. е наложена мярка за процесуална принуда "забрана за напускане пределите на РБългария" еднократно ДА НАПУСНЕ пределите на РБългария за периода от 25.05.2008г.- 05.06.2008г.
Определението е окончателно Уважава
 
16 ЧНД No 250/2008, II състав Чл.64 НПК - вземане на МНО "Задържане под стража" ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА А.П.М. Председател и докладчик: М.М.Н.  Определение от 22.05.2008г., в законна сила от 27.05.2008г.
ВЗЕМА по отношение на обвиняемия А.П.М. ЕГН ********** мярка за неотклонение "задържане под стража" по дознание № 38/2008 г. по описа на РПУ Бобов дол.
Определението може да се обжалва и протестира пред Софийски апелативен съд в 3 дневен срок, считано от днес, като в случай на обжалване насрочва делото за 29.05.08 г. от 10.00 ч.

А.П.М.
 
17 Търговско дело No 16/2007, IV състав Дела от и срещу търговци ЕЛЕКТРОДИ АД МИНИ БОБОВ ДОЛ ЕАД ГР. БОБОВ ДОЛ Председател и докладчик: Е.Н.М.  Решение от 18.10.2007г., в законна сила от 07.05.2008г.
ОСЪЖДА "Мини Бобов дол"ЕАД-гр.Бобов дол да заплати на "Електроди"АД гр.Ихтиман сумите - 41 962,33 лв главница, 2 9 88.26 лв обезщетение за забава и сумата 3 154 лв разноски плюс законната лихва върху сумата 41 962,33 лв до окончателното издължаване. Решението подлежи на въззивно обжалване в 14-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено пред САС.
 
18 Търговско дело No 33/2007, I състав Облигационни искове ИТАЛИЯ СТИЛ БГ ЕООД АНОТЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: Е.Х.С.  Решение от 11.10.2007г., в законна сила от 10.05.2008г.
ОСЪЖДА "АНОТЕКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД да заплати на "ИТАЛИЯ СТИЛ БГ"ЕООД сумата от 12 433,54 лв. представляващо дължимо от ответника на ищеца възнаграждение, ведно със зак. лихва върху посочената сума, считано от датата на подаване на исковата молба. Решението може да се обжалва от страните с въззивна жалба пред САС в 14 дневен срок от получаване на съобщенията, че е изготвено.
 
19 Търговско дело No 5/2008, IV състав Други дела И.П.Л. СТРИМОН КЛУБ - ООД Председател и докладчик: Е.Н.М.  Решение от 24.04.2008г., в законна сила от 29.05.2008г.
ОБЯВЯВА неистинността и нищожността на дружествения договор от 01.09.2006 г. в частта на чл. 18, ал.1 от същия относно цифрата "75" касаеща кворума за провеждане на общото събрание на "СТРИМОН КЛУБ" ООД със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. "Цар Симеон І" № 24. ОТМЕНЯ постановеното решение от 07.09.2006 г. на Кюстендилски окръжен съд по фирмено дело № 339/2004 г. по описа на Кюстендилския окръжен съд в частта "вписва нов дружествен договор". Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в 14-дневен срок от връчване на съобщението, че е изготвено пред САС.